Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

Проект "Активно приобщаване в системата на предучилищното образование"

1

 

По Проект BG05M2ОP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.   Детска градина „БОЖУР“ участва в Дейност 1 „Допълнително обучение по български език на деца от уязвими групи.

По този проект Детска градина „БОЖУР“ сформира група от 6 деца и разработи програма за допълнително обучение по български език за сформираната група с конкретика за всяко. Програмата включва и график за провеждането на обучителните дейности по месеци, дни и часове.

Допълнителното обучение на всяко от децата в групата е под формата на до 10 обучителни пакети, всеки от които съдържа 10 /десет/ педагогически ситуации. Конкретният брой на обучителните пакети за всяко дете се определя в съответствие с установената потребност от допълнително обучение.