Подготвителна група - 6 годишни „Умни делфинчета“

Подготвителна група - 6 годишни „Умни делфинчета“

 

Педагогическият екип включва:

Людмила Иванова Николова – старши учител

Мария Маргаритова Кованджиева- старши учител

Помощник – възпитателка: Галя Данаилова Станчева

 

 Фейсбук група "Умни делфинчета", ДГ "Божур", гр. Горна Оряховица

 

 

     Група „Умни делфинчета”

 Подготвителна група "Умни делфинчета" наброява 12 деца на възраст 6 години. 

Камерният състав на групата облекчава педагогическия екип в желанието му да обучава и възпитава  в дух на християнски ценности и морал. Желянието ни е формираме атмосфера на взаимопомощ и отношение към потребностите на другия, да насочим децата  към разискване на казуси и алтернатива в решаването на възникнал проблем, без да даваме готови решения и да налагаме авторитарно мнение.

Като най- големни в детската градина, на които им предстои училищно обучение, перманентен ангажимент на екипа е създаването на позитивна нагласа  у децата у децата към новата социална роля "ученик". Не е без значение овладяването на  необходимите компетентности у децата, заложени  в държавните образователни стандарти.

Нито една от поставените цели не бихме реализирали ако липсват добронамереност и еднопосочна работа с родителите в името на децата. Благородна кауза, която осмисля нашето ежедневие, изгражда нашия авторитет пред децата и техните семейства.