Четвърта група „Умни делфинчета"

Четвърта група „Умни делфинчета"

 

Педагогическият екип включва:

Людмила Иванова Николова – старши учител

Мария Маргаритова Кованджиева- старши учител

Помощник – възпитателка: Галя Данаилова Станчева

 

 Фейсбук група "Умни делфинчета", ДГ "Божур", гр. Горна Оряховица

 

 

     Група „Умни делфинчета”

Трета   група "Умни делфинчета" през   учебната 2022/23 година наброява  с 21 деца, от които на 4 години - 3 деца , на 5 години -18 деца . В групата няма   новопостъпили деца, всички те са заедно в продължение на вече две учебни години и са изградили  вече добре играеща и толерантна към различията  общност .

Децата вече са много по - самостоятелни и уверени във възможностите си. Започват деня спокойни и в очакване на приятни игри със своите приятели. Играят задружно. Включват се в учебната работа като проявяват старание, любопитство и желание да решават точно учебните задачи.

Образователните задачи са насочени към:

-провокиране на речева активност у децата, която предизвиква положителни емоции  и се превръща в стимул  за изграждане на умения за общуване на български език;

- запознаване с математическите характеристики на околния свят и тяхното диференциране чрез овладяване на обобщени способи при възприемането и оценяването им;

- изграждане на основите на логико- математическо мислене, развиване на сензорни способности  и овладяване на сензорни еталони ;

- изграждане на адекватни представи  за обкръжаващата близка социална среда , придобиване на култура на поведение, социални умения за общуване и самостоятелна детска игрова дейност;

- усъвършенстване на уменята  за пресъздаване обекти и явления  чрез рисуване и оцветяване ;

- развитие на творческите музикални способности за възпроизвеждане на познати детски песнички;

- развитие на двигателните способности и функционалните възможности на десткия организъм.

 

Всички дейнсоти в група "Умните делфинчета" са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство  на децата , както и изграждане на мотивация  и увереност  в собствените възможности.