Първа група . „Слънчице”

Първа група . „Слънчице”

 

Ний сме малки слънчица,
със усмихнати лица!
Обичаме игри и песни
и забавления чудесни!

 

Педагогически състав: 

Петя Георгиева Йоргова- старши учител

Светлина Пламенова Рускова- учител

Румяна Георгиева Радева- помощник- възпитател

 

        Фейсбук група "Слънчице",  ДГ  Божур,гр.Горна Оряховица

 

 

        Основна цел на образователно-възпитателната работа в група „Слънчице” е да се формира развитието на мислещи,знаещи и можещи деца със своя индивидуалност.

 

        Учебно-възпитателната работа в групата се ръководи от следните основни приоритети:

- Системно и целенасочено формиране у децата на знания, умения и представи, които ще им помогнат да опознаят и разберат света,в който живеят, да осъзнаят собствената си значимост и да реализират пълният си потенциал;

- Създаване на условия за развиващо обучение и изява на детските способности;

- Възпитаване на християнски и общочовешки добродетели;

- Активно участие на родителите в живота на детската градина чрез постоянен диалог и взаимно доверие и подкрепа;

- Ежедневно присъствието на играта като средство за учене,забавление и създаване на приятна и желана атмосфера за децата;

 

        В занималнята на група „Слънчице“ са обособени следните центрове: „Ограмотяване“ , „Математика“, „Семейство“, „Спорт“, Строителни блокчета“, „Манипулативни игри“, „Приказен кът“, „Изкуство“.В тях децата извършват различни дейности,според своите интереси и желания,намират нови приятели и се учат да общуват помежду си.