За нас

 

Детска градина „Божур”

 

001      Детска градина „Божур” е предучилищно възпитателно заведение за деца от 10 месеца до постъпването им в първи клас. Намира се в квартал „Гарата” , гр. Горна Оряховица. Финансира се от държавния бюджет и бюджета на община Горна Оряховица.

Разполага с една яслена група, предназначена за деца от 10 месеца до 3- годишна възраст . Една група за деца от 3 до 4- годишна възраст и две подготвителни за училище групи - за деца на 5години и деца на 6 години.

Визия

Детска градина, разполагаща със  съвременна педагогическа среда за  насърчаване  и подкрепяне на  отделното дете за равен достъп, качествено образование , нагласа за учение през целия живот , ориентирано към европейските ключови компетентности.

Мисия

Дейността на детската градина е насочена към усвояване на моралните ценности и добродетели , етичните модели на безопасно поведение на децата в гражданското общество и обединена Европа.

ДГ „Божур” чрез системно и целенасочено взаимодействие с всички заинтересовани институции да създаде гаранции, че децата ще придобият нагласата, знанията и уменията, които са им необходими за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

Възпитание и обучение според държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, в духа на демократичните ценности , адекватно ориентиране в динамично променящия се съвременен свят и създаване на високоотговорно поведение  за участие в обществения живот .